Ruby mountains

Ruby mountains

Ruby Mountains

Return to Montana mountains page.

copyright © Hank Jorgensen 2007