Ruby mountains

Ruby mountains

Ruby Mountains from I-15 near Dillon

Return to Montana mountains page.

copyright © Hank Jorgensen 2007