Big Sheep mountains

Big Sheep mountains

Big Sheep Mountain (3590 ft.)

Return to Montana mountains page.

copyright © Hank Jorgensen 2007